Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Praktijk Marjolein Janssen, eenmanszaak gevestigd in Waalwijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82291012.

Praktijk Marjolein Janssen
Mr. van Coothstraat 14
5141 ES Waalwijk
06 19 28 79 43
marjolein@praktijkmj.nl
www.praktijkmj.nl

1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Praktijk Marjolein Janssen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Cliënt: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die via telefoon, email of op de website van Praktijk Marjolein Janssen www.praktijkmj.nl een product of dienst afneemt en hiermee een overeenkomst aangaat.
3. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email en berichten via mobiele telefoon.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, bestellingen, consulten en overige werkzaamheden van Praktijk Marjolein Janssen.
2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Cliënt, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten of vervolg overeenkomsten.
4. Praktijk Marjolein Janssen mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De Cliënt ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
6. In het geval de inhoud van de overeenkomst, strijdig is met de inhoud van deze algemene voorwaarden, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

3. Bestelling en opdracht
1. Alle aanbiedingen en offertes van Praktijk Marjolein Janssen zijn vrijblijvend.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De Cliënt zorgt ervoor dat de gegevens die hij/zij verstrekt aan Praktijk Marjolein Janssen, juist, volledig en actueel zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten en/of producten die in de aanbieding of offerte zijn omschreven.
5. Praktijk Marjolein Janssen is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de Cliënt en Praktijk Marjolein Janssen komt tot stand doordat de Cliënt een product of dienst afneemt via een consult op afspraak of via de website van Praktijk Marjolein Janssen of nadat Praktijk Marjolein Janssen een bestelling per email aan de Cliënt heeft bevestigd. Praktijk Marjolein Janssen gaat er vanuit dat de bevestiging een juiste en volledige beschrijving is van de bestelling, tenzij de Cliënt, binnen 14 dagen, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.
2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn slechts van toepassing als deze door Praktijk Marjolein Janssen schriftelijk zijn bevestigd.
3. De Cliënt gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

5. Herroepingsrecht
1. Als de Cliënt een bestelling plaatst bij Praktijk Marjolein Janssen via de website www.praktijkmj.nl komt er een overeenkomst op afstand tot stand. De Cliënt heeft hierbij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen:
a. te rekenen vanaf de dag van ontvangst, in het geval de bestelling een product betreft.
b. te rekenen vanaf de dag van aankoop, in het geval de bestelling een dienst betreft. Als u als Cliënt gebruik wilt maken van dit recht, moet u binnen de hiervoor genoemde termijn een email sturen naar marjolein@praktijkmj.nl. De kosten voor het terugsturen van het product, komen voor rekening van de Cliënt.
2. In het geval de Cliënt de factuur al betaald heeft, zal Praktijk Marjolein Janssen het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na herroeping terugbetalen.
3. Bij aanschaf van een startpakket gelden afwijkende regels. Nadat de Cliënt het intake-en anamneseformulier ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd naar Praktijk Marjolein Janssen, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Cliënt doet hierbij afstand van het recht van ontbinding.
4. Voor consulten, waarbij een Cliënt op een bepaalde datum en tijdstip aanwezig dient te zijn op een locatie of online, is tevens het ontbindingsrecht uitgesloten. De Cliënt heeft wel de mogelijkheid een andere persoon in de plaats te stellen.

6. Privacy
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de Privacyverklaring van Praktijk Marjolein Janssen van toepassing. Deze is te lezen via de website www.praktijkmj.nl. Praktijk Marjolein Janssen zal de door de Cliënt verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als beschreven in de Privacyverklaring.

7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Praktijk Marjolein Janssen zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Hoewel Praktijk Marjolein Janssen erg tevreden cliënten heeft, kan Praktijk Marjolein Janssen niet garanderen dat de Cliënt het gewenste resultaat behaald. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het voedings-, medisch- en/of lifestyle advies.
2. Praktijk Marjolein Janssen staat ervoor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van afname bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. De Cliënt levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Praktijk Marjolein Janssen, op tijd aan. Onder gegevens wordt onder andere verstaan het ingevulde en ondertekende intake- en anamneseformulier dat de Cliënt per email van Praktijk Marjolein Janssen ontvangt. Dit formulier dient uiterlijk vijf (5) dagen voor het consult in het bezit te zijn van Praktijk Marjolein Janssen. Het formulier dient aangeleverd te worden op de manier zoals beschreven in het formulier. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manierdoor Praktijk Marjolein Janssen zijn ontvangen, heeft Praktijk Marjolein Janssen het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de Cliënt.
4. In het geval de Cliënt een product heeft besteld, geldt als plaats van levering het adres dat de Cliënt aan Praktijk Marjolein Janssen kenbaar heeft gemaakt.
5. In het geval een Cliënt tijdens de looptijd van een (online) begeleidingstraject besluit het traject niet af te willen maken, is dit de keus van de Cliënt en heeft hij/zij geen recht op restitutie. Bij annulering is Praktijk Marjolein Janssen gerechtigd ook de gereserveerde tijd voor ingeplande consulten, die onderdeel zijn van een (online) begeleidingtraject, in rekening te brengen alsook de door Praktijk Marjolein Janssen verrichte werkzaamheden. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de Cliënt.

8. Consulten
1. Consulten kunnen zowel in fysieke vorm als telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.
2. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een consult met Praktijk Marjolein Janssen. Het verzoek tot het maken van een afspraak wordt door de Cliënt telefonisch, via de website of per email aan Praktijk Marjolein Janssen kenbaar gemaakt. In onderling overleg zal vervolgens een consult ingepland worden.
3. In het geval de Cliënt verhinderd is voor het consult, dient de Cliënt dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Praktijk Marjolein Janssen. Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig annuleert, is Praktijk Marjolein Janssen gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen bij de Cliënt.

9. Betaling
1. Bestellingen die geplaatst worden via de website www.praktijkmj.nl, worden tijdens het bestelproces betaald via de online aanwezige betaalmiddelen. Voor producten en/of diensten die per email of als consult worden afgenomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
2. De betalingsbevestiging/factuur wordt aan de Cliënt toegezonden per email.
3. Wanneer de Cliënt de factuur niet op tijd betaalt, is Praktijk Marjolein Janssen gerechtigd een maandelijkse wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Naast de wettelijke rente kunnen incassokosten in rekening gebracht van minimaal € 150,-. Voor de Cliënt is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing.

10. Aansprakelijkheid
1. Praktijk Marjolein Janssen is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Praktijk Marjolein Janssen.
2. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Marjolein Janssen is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.
3. Praktijk Marjolein Janssen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Praktijk Marjolein Janssen is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. De Cliënt vrijwaart Praktijk Marjolein Janssen voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Marjolein Janssen.

11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website www.praktijkmj.nl en/of social media kanalen van Praktijk Marjolein Janssen worden getoond, berusten uitsluitend bij Praktijk Marjolein Janssen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Marjolein Janssen worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of worden getoond aan derden.
2. Het is de Cliënt niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Marjolein Janssen, door haar geproduceerde werken zoals: werkwijzen, formulieren en adviezen te exploiteren of aan derden te verstrekken.
3. In geval de Cliënt zich niet houdt aan het bepaalde onder 1. en 2. is Praktijk Marjolein Janssen gerechtigd haar schade te verhalen op de Cliënt.
4. Praktijk Marjolein Janssen mag de kennis en auteursrechtelijke werken die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst, gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.

12. Geheimhouding
1. Zowel Cliënt als Praktijk Marjolein Janssen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie is in ieder geval de informatie waarvan is medegedeeld dat deze vertrouwelijk is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding is niet van toepassing voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan Praktijk Marjolein Janssen een informatieplicht opleggen.

13. Klachten
1. Als de Cliënt niet tevreden is over de begeleiding door Praktijk Marjolein Janssen, dient hij/zij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Praktijk Marjolein Janssen.
2. Praktijk Marjolein Janssen zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

14. Toepasselijk recht
Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

15. Geschillen
Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen Praktijk Marjolein Janssen en Cliënt mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Praktijk Marjolein Janssen is gevestigd.

Versie april 2021